achtrgrndklr
achtrgrndkleur
vignet

Wanneer acupunctuur?

Acupunctuur kan voor heel veel klachten ingezet worden en kan je zelfs helpen die te voorkomen. De naaldjes zorgen ervoor dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam een zetje krijgt, waardoor disbalansen zich op kunnen lossen. Hieronder een lijst van aandoeningen waarbij acupunctuur je kan helpen. Staat jouw gezondheidsprobleem er niet bij? Neem dan toch contact op, dan kijken we samen wat mogelijk is.

afvallen Afvallen voor onder andere:voor onder andere:
allergische reactieAller­gieën: voor onder andere: voedsel, huis­stof­mijt, huis­die­ren, pol­len
pijn op de borstBorst: span­ning op de borst, vol ge­voel van de borst, pijn op de borst, hart­klop­pin­gen.
pijn in gewrichtenGewrich­ten: stijf­heid, pijn­klach­ten, be­wegings­beper­king­en, ar­tro­se, reu­ma­tische aan­doen­ingen, ge­wrichts­ont­ste­kingen, slijm­beurs­ont­steking, spier, of pees­(pijn)­klach­ten, kracht­vermin­dering, tril­lin­gen, kram­pen, nek en rug­klach­ten, tennis­elle­boog, fibro­myalgie (spier­reu­ma), ver­stui­kingen, (sport)­bles­sures, her­stel na ortho­pedi­sche opera­ties.
gynaecologieGynaeco­logie: men­struatie­klachten, pre­men­struele klach­ten (PMS), over­gangs­klachten, ge­span­nen en pijn­lijke bor­sten, be­paal­de vormen van ver­minder­de vrucht­baar­heid, witte vloed (leu­kor­rhea), bege­leiding van IUI/­IVF/­ICSI-traject.
hoofdpijnHoofd: hoofd­pijn, mi­grai­ne, lo­kale haar­uit­val, aan­gezichts­pijn, dui­zelig­heid (bij­voor­beeld Ménière), zwaar ge­voel in het hoofd
dermatologieHuidziekten: tran­spi­ratie­pro­blemen, jeuk, dro­ge huid, ec­zeem, acne, koorts­blaas­jes, gordel­roos, pso­ria­sis, steen­pui­sten, zwe­ren
diabetesInterne klach­ten: bloed­armoe­de, kou­we­lijk­heid, door­bloe­dings­problemen, hoge bloed­druk, lage bloed­druk, schild­klier­aan­doe­ningen, dia­be­tes, over­ge­wicht
kno klachtenKeel, neus, oor: (chro­ni­sche) neus­ver­koud­heid, voor­hoofds­holte­ont­ste­king, bij­holte­ont­steking, aller­gi­sche ver­koud­heid, hooi­koorts, oor­pijn of oor­ont­ste­king, oor­suizen of oor­ruisen, be­paal­de geval­len van doof­heid, hoest, hees­heid, keel­pijn, spraak­proble­men, brok in de keel tand­vlees­proble­men, kies­pijn, af­ten, slech­te adem, bitte­re smaak in de mond, droge mond, ver­hoog­de speek­sel­vloed, koorts­uitslag
kinderziektenKlachten bij kin­de­ren: hoest, ver­koud­heid, ast­ma, bron­chitis, keel­ont­steking, darm­klachten, buik­pijn, bed­plas­sen, slaap­pro­ble­men, tan­den krij­gen, ec­zeem, oor­pijn/­ont­steking.
ledematenLede­maten: koude armen of benen, zwaar gevoel, vocht­opho­ping (oe­deem)
GriepLucht­wegen: (chro­ni­sche) ver­koud­heid, slech­te af­weer, kort­ademig­heid, ast­ma, bron­chitis, hyper­venti­latie
neurologieMentale stoor­nis­sen: slaap­stoor­nissen, veel dromen, hyper­venti­atie, ruste­loos­heid, angst, flauw­vallen, dwang­matig hui­len of la­chen, de­pressi­viteit, snel schrik­ken, ver­geet­achtig­heid, ano­rexia ner­vosa, luste­loos­heid, gebrek aan energie, al­gehe­le zwak­te, over­spannen­heid, stress, burnout
oogziekteOog: ont­sto­ken ogen, jeu­ken­de ogen, tranen­de ogen, droge ogen, bran­derige ogen, wazig of vlek­ken zien, slecht­ziend­heid
misselijkSpijs­vertering: mis­selijk­heid, slech­te eet­lust, over­geven, zuur­bran­den, opris­pin­gen of op­boe­ren, maag­pijn, gal­aandoe­ningen, di­ar­ree, con­sti­patie, buik­kram­pen, buik­romme­lingen, buik­pijn, op­gezet­te buik, prik­kel­bare darm syn­droom (IBS), aam­beien
urineweginfectieUrine­wegen: uri­ne­weg­in­fec­tie, in­con­tinen­tie, blaas- of nier­ste­nen, im­po­ten­tie, ver­min­der­de vrucht­baar­heid, vroeg­tij­di­ge of nach­te­lijke zaad­lozin­gen, pros­taat­klachten
verslavingenVerslavin­gen: rook­ver­sla­ving, eet­ver­slaving, al­co­holis­me, drugs­ver­slaving
ischiasZenuw­stelsel: her­nia, doof ge­voel, ze­nuw­ont­ste­king/­pijn (neur­algie), zoals:
➺ intercostaal­neur­algie (ze­nuw­pijn tus­sen de rib­ben)
➺ ischias, ischialgie
➺ neural­gie na gor­del­roos
➺ aangezichts­pijn, trige­minus­neur­algie­gevol­gen van whip­lash (pijn, duize­ligheid, moe­heid, con­centratie­ver­lies), epi­lep­sie, gevol­gen van CVA (her­sen­bloe­ding, her­sen­infarct)
zwangerschapscomplicatiesZwanger­schaps­klach­ten: mis­selijk­heid, zure op­ris­pingen, stuit­lig­ging, be­val­ling op­wek­ken, pijn na de beval­ling, stimu­leren van borst­voe­ding, borst­ont­ste­king

Verder zijn er natuurlijk aandoeningen, zoals kanker, chronische ziekten of anatomische afwijkingen, waarbij acupunctuur het probleem niet verhelpt maar wel symptomen als pijn en vermoeidheid vermindert of wegneemt. Na een operatie of bij (blijvend) letsel na een ongeval biedt acupunctuur verlichting en leidt het tot een beter herstel.

Wanneer geen acupunctuur?

In acute gevallen, zoals een hartinfarct of een blindedarmontsteking, gaat u natuurlijk direct naar de huisarts!

J

True Colours Acupunctuur  truecoloursacupunctuur@gmail.comKriekenbogerd 13, 3264XW Nieuw-Beijerland❦  ✆ 06-25420552  KvK nr. 87056666.  Voorwaarden / Privacy statement